На Главную страницу

Центр слуховой реабилитации "Аврора"    >>
тел. (044) 236 95 94, факс (044) 236 95 81      

Зниження слуху. Як забезпечити оптимальний спосiб життя та досягти успiху у навчаннi

Зниження слуху – проблема соцiальна. Спiлкування, обмiн iнформацiєю, швидкiсть i якiсть переданих повiдомлень вiдiграють величезну роль у життi людства. Вiдсутнiсть чи обмеженiсть здатностi спiлкуватися, говорити та сприймати мовлення, звуки з оточення, навiть, якщо зниження слуху сталося у зрiлому вiцi, впливає на подальший спосiб життя. Для людей багатьох професiй – журналiстiв, акторiв, бiзнесменiв зниження слуху призводить до втрати професiоналiзму у сферi його дiяльностi. За статистикою, на усвiдомлення цiєї проблеми втрачається 6-7 рокiв, а це дуже багато.

Батьки, у яких дiти яких мають незначне зниження слуху, не завжди помiчають це (так як i деякi лiкарi). У школi такiй дитинi важко вчитися – нiхто не здогадується, що неуважнiсть, вiдповiдi не до речi можуть бути результатом недочування. Учня вiдправляють на задню парту як невстигаючого, щоб не заважав iншим. А iз збiльшенням вiдстанi голос вчителя важко повнiстю почути всiм, не тiльки слабочуючим. Дослiдження, проведене у США, засвiдчило, що серед другорiчникiв американських шкiл 25% мають зниження слуху на одне вухо. Аналогiчне дослiдження у Московськiй областi (Росiя) виявило зниження слуху бiльш, нiж у половини другорiчникiв. Дiтей перетворили у вiдстаючих просто через те, що вчасно не обстежили i не забезпечили слуховим апаратом.

Проблеми багатьох лiтнiх людей вдома – почути дзвiнок у дверi, телефон, будильник, голоси онукiв. А для членiв сiм’ї – навпаки – як зробити тихiше звук радiо на кухнi чи у серiалi, що дивиться бабуся. Такi ситуацiї можуть викликати емоцiйну напругу: хтось ображається що всi навколо тихо i нерозбiрливо говорять, iншi – на неуважнiсть при їх звертаннях: – Я вже третiй раз тобi повторюю!

У країнах з високорозвиненими технологiями постiйно ведеться робота, спрямована на вдосконалення спецiальних технiчних засобiв звукопередавання та звукопiдсилення, впровадження їх у навчальний процес та повсякденне життя людей iз зниженим слухом.

Всi сучаснi електроннi пристрої для нечуючих можна умовно роздiлити на декiлька груп. До першої вiдносяться слуховi апарати та системи колективного (аудиторного) користування. Вони пiдсилюють та передають мовлення та iншi звуки, що безпосередньо оточують слухача. До другоїапаратура по вiзуалiзацiї процесу усного мовлення, перетворення його у друковану форму на екранi (субтитри).

До третьої групи вiдноситься апаратура яка корисна всiм – чуючим та нечуючим. Це рiзноманiтнi проекцiйнi установки, комп’ютери та iншi так званi технiчнi засоби навчання. Також сюди вiдносять побутовi пристрої – телефони з пiдсилювачами, свiтловi та вiбрацiйнi сигналiзатори дзвiнкiв та iнших звукiв, вiбробудильники тощо.

 В першiй групi приладiв найбiльш поширеними є iндивiдуальнi слуховi апарати (СА), що можуть забезпечити нечуючим постiйне звукопiдсилення протягом усього дня. Однак треба мати на увазi, що для потреб комфортного слухового сприймання необхiдно, щоб людина з СА знаходилася на вiдстанi не бiльше, нiж 1,5–2 метра вiд викладача або iншого промовця, iнакше стороннi шуми та вiдлуння будуть ускладнювати процес сприймання словесної мови, вимагатимуть пiдвищення рiвня гучностi, що веде до швидкого стомлення та вiдчуття дискомфорту.

В навчальних закладах неможливо забезпечити оптимальну вiдстань для кожного учня, студента. Щоб запобiгти цьому та покращити умови звукосприймання, в класах, аудиторiях та iнших учбових примiщеннях використовуються безпровiднi портативнi FM-системи. В усьому свiтi вони зараз використовуються як основний вид спецiалiзованої звукопiдсилюючої апаратури, що забезпечує значне полiпшення прослуховування в умовах сильного шуму, вiдлуння або на великiй вiдстанi. Принцип їх дiї дає можливiсть широкого використання як i в спецiалiзованих дошкiльних закладах, в учбовому процесi шкiл, так i в вищих навчальних закладах, де разом навчаються чуючi та нечуючi студенти, в домашнiх умовах, на вулицi тощо.

Звукопiдсилююча FM-система побудована за модульним принципом, основними елементами її є портативний FM мiкрофон-передавач та FM-приймачi студентiв. Цi пристрої невеликi за розмiрами, фiксуються на одязi. Приймачi можуть бути iнтегрованi в одному корпусi з кишеньковими або завушними СА. При використаннi FM-систем мовлення викладача на вiдстанi десяткiв метрiв сприймається учнем так само ясно i чiтко, як i на вiдстанi 0,15 м вiд нього, тобто на вiдстанi вiд промовця до мiкрофону. Кожна FМ-система має власну радiочастоту, тому декiлька передавачiв не заважають один одному, в той же час, їх можна налаштувати на однакову частоту, коли заняття ведуть декiлька викладачiв.

FM-система     Easy Listener

FM-системи створюють комфортне акустичне середовище для осiб з вадами слуху, надають найлiпшi умови для спiлкування, сприймання мовлення за рахунок забезпечення оптимального, однакового рiвня звуку незалежно вiд вiдстанi мiж викладачем та студентом, розмiру примiщення, його акустичних характеристик, рiвня оточуючого шуму. Звичайно, що FМ-системи використовуються i на позааудиторних заняттях, вдома, на вулицi, пiд час екскурсiй, культурних заходiв, бо нiяким чином не прив’язанi до якогось одного примiщення. Тому використання FМ-систем найбiльше сприяє розвитку навичок спiлкування людей з вадами слуху.

Великою перевагою FM-систем є те, що реальна вiдстань мiж промовцем i слухачем може сягати 30-100 метрiв без втрати гучностi i якостi звучання мовлення. Оскiльки FM-системи безпровiднi, то викладач може вiльно пересуватись по примiщенню, не турбуючись про якiсть передачi мовлення. При цьому нiяк не обмежується i можливiсть студентiв вiльно рухатись. Технiчнi характеристики кишенькових FМ-систем забезпечують їх експлуатацiю на протязi багатьох рокiв, переналагодження на рiзних слухачiв та iн.

Друга група пристроїв – для пред’явлення, друкування на екранi телевiзора чи комп’ютера того, що говорить викладач. Є два шляхи “живого”, тобто синхронного з мовленням субтитрування. Перший – коли оператор слухає та друкує титри на комп’ютерi чи стенографськiй друкарськiй машинцi, що передають текст на екран. Другий – коли голос сприймається комп’ютерною програмою розпiзнавання усного мовлення, яка автоматично переводить усне мовлення в друкований текст i виводить його на екран для читання. Такi системи вiдкривають для нечуючих новi можливостi доступу до iнформацiї. В їх створення, розвиток та вдосконалення вкладаються великi кошти.

Вiдомо, що найкраще знання засвоюються, коли вони сприймаються слухом i зором одночасно. Тому третя група – загальновiдомих технiчних засобiв навчання поповнюється комп’ютерними проекторами, вiдеотехнiкою та iншими приладами, що роблять процес навчання ефективним та технологiчним.

     телефон з пiдсилювачем     та     будильник з вiброздвiнком

Телефон с усилителем BeoCom Часы-будильник

Багато практикiв, науковцiв, керiвникiв приходять до розумiння того, що навчальнi заклади, де отримують освiту люди з вадами слуху, можуть якiсно виконувати свої завдання тiльки за умови забезпечення всiх слухачiв на всiх заняттях якiсною звукопiдсилюючою технiкою та iншими, вiзуальними засобами передачi iнформацiї. В iншому випадку, задекларованi рiвнi можливостi для здобуття знань та навичок залишатимуться тiльки на паперi, а рiвень пiдготовки спецiалiстiв не буде задовольняти потреби майбутнiх роботодавцiв, що веде до неспроможностi нечуючих людей конкурувати на ринку працi.

 За більш детальною інформацією звертайтеся за адресою:

03057 м. Київ, вул. Академіка Янгеля, 16/2,

тел. (044) 236 95 94, факс (044) 236 95 81  

E-mail: aurora@aurora.ua

 
Ліцензія Міністерства охорони здоров’я України АА № 625254 від 5 серпня 2003 р.

Обсудить на форуме   >>

 Читайте також на цю тему:
"Чи добре ви чуєте, друзi " >>
"Значення ранньої діагностики в слуховій допомозі і навчанні дітей з порушенням слуху" >>